Analiza i wnioski wynikające z Referendum z dnia 15.01.2017 r.

Szczere i serdeczne podziękowania kierujemy do mieszkańców woj. podlaskiego, którzy mimo niesprzyjającej pogody, (pierwszy raz w historii w środku zimy odbywające się głosowanie) wzięli bardzo licznie udział w głosowaniu. Szacunkowa frekwencja ok. 14%, oddanych blisko 120 tys. głosów mieszkańców województwa ZA budową portu lotniczego.

Tutaj możecie Państwo pobrać oświadczenie w wersji PDFOświadczenie Komitetu Referendalnego z dnia 16.01.2017r.

W trakcie blisko 2,5 letniej działalności Komitetu powstało niestety znaczne zaniepokojenie społeczne wynikające z konsekwentnego lekceważenia i braku woli współpracy ze strony Zarządu Województwa. Mimo składanych wniosków i pozytywnych deklaracji ze strony Inicjatora Referendum, Organizator Referendum, czyli Zarząd Województwa nie podjął wspólnych działań ze stroną społeczną i wnioskodawcami.


Podsumowanie działań Inicjatora Referendum, czyli Komitetu Referendalnego:

zebraliśmy w ciągu kilku tygodni prawie 70 tys. podpisów za inicjatywą referendum,

reprezentowaliśmy głos mieszkańców podczas dwuletniej batalii sądowej,
in. trzykrotnie złożyliśmy SKUTECZNĄ kasację do Naczelnego Sądu Administracyjnego,

złożyliśmy wniosek o przeprowadzenie konsultacji społecznych, dotyczących lokalizacji regionalnego portu lotniczego,

zwracaliśmy uwagę na nieskuteczną kampanię informacyjną zarówno do Zarządu Województwa, jak również do organów nadzoru,

promowaliśmy ideę referendum oraz budowę regionalnego portu lotniczego
w mediach elektronicznych, na licznych konferencjach prasowych oraz poprzez aktywne uczestnictwo w debacie z ekspertami,

wokół naszej idei zjednaliśmy liczne środowiska: przedsiębiorców, samorządowców, związków zawodowych, organizacji społecznych i sportowych, studentów i wielu innych,

zaangażowaliśmy ok. pięciu tysięcy osób w działalność Komitetu Referendalnego na terenie całego województwa (zbieranie podpisów pod wnioskiem, kampania informacyjna, praca w komisjach referendalnych).

Komitet jest ciałem w pełni społecznym i nie dysponuje żadnymi dotacjami ani środkami zewnętrznymi na działalność.


Działania Organizatora Referendum, czyli Zarządu Województwa Podlaskiego

wniosek 70 tys. obywateli został odrzucony w grudniu 2014r. przez władze województwa,

Zarząd w toku dwuletniej batalii sądowej z Komitetem Referendalnym ANI RAZU nie podjął próby pozasądowego zakończenia sporu (warto zauważyć, że w międzyczasie na mocy ustawy podniesiono diety członkom komisji wyborczych i referendalnych, co podniosło znacznie koszt organizacji referendum – gdyby Zarząd Województwa wcześniej zorganizował referendum, jego koszt byłby o ponad milion złotych niższy!),

Zarząd Województwa TRZYKROTNIE przegrał kasację w Naczelnym Sądzie Administracyjnym a jego argumentacja TRZYKROTNIE została odrzucona,

Zarząd nie wywiązał się z obowiązku skutecznego poinformowania mieszkańców o referendum (w niektórych gminach, według naszych szacunków, tylko ok. 10% mieszkańców otrzymało ulotki),

Od momentu zawiązania Komitetu Referendalnego, tj. wrzesień 2014r., Zarząd Województwa nie podjął żadnych działań zmierzających do pozyskania zewnętrznych środków na budowę lotniska,

Zarząd Województwa DWUKROTNIE odrzucił wniosek Komitetu o przeprowadzenie konsultacji społecznych, dotyczących przyszłej lokalizacji lotniska regionalnego,

Zarząd wielokrotnie podważał zasadność przeprowadzenia referendum, akcentując wyłącznie wysokich kosztów i bezzasadności referendum, nie zwracając uwagi na szanse (możliwość pozyskania środków zewnętrznych w kwocie kilkuset mln PLN w oparciu o głos mieszkańców i wykazany nadrzędny interes społeczny, który może być przeważającym decydującym i argumentem w rozmowach z Rządem RP i Komisją Europejską),

Zarząd Województwa nie podejmował rozmów z przedsiębiorcami oraz zainteresowanymi samorządowcami celem powołania partnerstwa publiczno-prywatnego i szerokiego bloku samorządowego, w celu włączenia się i partycypację w kosztach budowy i funkcjonowania lotniska.


Biorąc powyższe pod uwagę oraz z racji na liczne sygnały docierające do nas w trakcie kampanii referendalnej, szczególnie z mniejszych miejscowości, wynika, że większość mieszkańców NIE ZOSTAŁA SKUTECZNIE POINFORMOWANA o głosowaniu w tej ważnej dla naszego województwa sprawie. Z całą stanowczością możemy stwierdzić, iż Zarząd Województwa NIE DOPEŁNIŁ OBOWIĄZKU  kutecznego poinformowania mieszkańców ani w pierwszym terminie (co praktycznie wykluczyło możliwość głosowania korespondencyjnego), ani też w kolejnym etapie, gdy Komitet Referendalny zgłosił ten problem.

Mamy uzasadnione wątpliwości, czy bezadresowe ulotki Zarządu Województwa dotarły chociaż do 10% mieszkańców. Dziennikarze mediów lokalnych sami potwierdzali, że mało który z nich otrzymał takową informację, a na podstawie kilkuset wywiadów telefonicznych wśród mieszkańców miejscowości powiatowych, udało nam się potwierdzić iż max. 2 na 10 z nich otrzymało taką informację w wyznaczonym terminie. Zestawiając to ze wstępnymi wynikami frekwencji możemy wyciągnąć wnioski, że blisko 100% skutecznie poinformowanych mieszkańców powiatów bielskiego, sokólskiego czy monieckiego wzięło udział w głosowaniu. Nasuwa się pytanie: Ilu mieszkańców wzięłoby udział w referendum i jakie byłyby jego wyniki, gdyby przynajmniej połowa mieszkańców regionu została skutecznie o nim poinformowana?

Warto odnotować, że wysoko efektywna kampania informacyjna za pośrednictwem Poczty Polskiej jest możliwa, o czym świadczy przykład Budżetu Obywatelskiego w Białymstoku. W tym przypadku list skierowany do mieszkańców przez Prezydenta dociera do WSZYSTKICH. Dlaczego w tym przypadku było inaczej?

Niska frekwencja na terenach dawnych województw łomżyńskiego i suwalskiego, była efektem celowego wprowadzenia przez Organizatora, czyli Zarząd Województwa, w ostatnich dniach kampanii, szumu i chaosu informacyjnego. Deklaracja udzielenia wsparcia finansowego na utwardzenie dwóch pasów startowych na Krywlanach i w Suwałkach przedstawiona została przez władze jako budowa lotnisk. Przez dużą część mieszkańców mogło to zostać odebrane jako gwarancja realizacji ich wniosku. Niestety dwa małe, biznesowe lotniska będą niewielkim substytutem do czasu wybudowania portu lotniczego, a po jego wybudowaniu będą stanowiły komplementarny element regionalnej infrastruktury lotniczej. Nigdy nie są w stanie nawet w 10% zastąpić funkcjonalności regionalnego portu ze stałymi połączeniami międzynarodowych przewoźników, odprawami granicznymi i terminalem Cargo oraz nigdy nie były PRZEDMIOTEM REFERENDUM.


Komitet Referendalny posiadając na dzień dzisiejszy mandat już 120 tys. mieszkańców województwa, nie może zaprzestać swojej działalności. W dniu 15.01.2017r. w drodze referendum wykazaliśmy właśnie iż w naszym województwie nie ma PILNIEJSZEJ i WAŻNIEJSZEJ inwestycji niż budowa regionalnego portu lotniczego. Markowanie czy pozorowanie działań, bądź ich jawne sabotowanie nie może być już dalej tolerowane.

W imię odpowiedzialności za rozwój społeczno-gospodarczy naszego regionu oraz przyszłości naszych dzieci i wnuków oświadczamy, iż w dalszym ciągu będziemy kontynuować swoją konsekwentną działalność aż do momentu zrealizowania i wypełnienia woli mieszkańców naszego województwa.

Posiadając wstępne wyniki referendum, jesteśmy pewni iż Zarząd Województwa (a mamy nadzieję że przyszedł właściwy czas na refleksję i weryfikację swoich dotychczasowych działań) przy wsparciu naszych posłów i euro parlamentarzystów, podejmie skuteczne działania i współpracę ze stroną społeczną celem doprowadzenia do  wybudowania portu lotniczego.

Nasza bieżąca działalność poświęcona będzie dokonaniu pełnej analizy formalno-prawnej działalności Zarządu Województwa, na podstawie której podejmiemy kolejne, stosowne kroki.

Chcielibyśmy również zwrócić się do wszystkich osób, będących mieszkańcami województwa podlaskiego, uprawnionymi do głosowania, które w wyznaczonym terminie nie zostały skutecznie poinformowane o przedmiocie i terminie referendum lokalnego, aby pobrały z naszej strony internetowej (www.lotniskopodlaskie.com.pl) oraz profilu w serwisie społecznościowym Facebook (Lotnisko Podlaskie – TAK, chcemy) wzór Protestu Wyborczego, który zamieścimy w dniu opublikowania przez Dziennik Wojewódzkim Województwa Podlaskiego oficjalnych wyników Referendum ws. budowy lotniska. Każdy mieszkaniec, ma prawo w przeciągu 7 dni od dnia opublikowania wyników, złożyć Protest Wyborczy, który jest ustawowo zwolniony z opłat.

Po podpisaniu Protestu Wyborczego należy go przesłać listem poleconym na adres: Sąd Okręgowy w Białymstoku, I Wydział Cywilny, ul. Marie Curie-Skłodowskiej 1, 15-950 Białystok. Osoby chętne mogą także przesłać skan złożonego Protestu Wyborczego na adres Kancelarii Radcy Prawnego Bogumił Wasilewski ul. Łąkowa 9 lok. 46,  15-701 Białystok (z dopiskiem Komitet Referendalny) oraz na e-mail: lotnisko.podlaskie@gmail.com

W przypadku pytań prosimy o kontakt telefoniczny: 666 850 410.

Z wyrazami szacunku
dr inż. Paweł Myszkowski
Pełnomocnik Komitetu Referendalnego
pawelmyszkowski75@gmail.com


Tutaj możecie Państwo pobrać oświadczenie w wersji PDFOświadczenie Komitetu Referendalnego z dnia 16.01.2017r.

Dodaj komentarz